Lietteen käsittely

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Lietettä syntyy jätevedenpuhdistuksen sivutuotteena perinteisillä jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistettu vesi voidaan päästää vesistöihin päästöluvan rajoitusten mukaan, mutta lietteen käsittely on monimutkaisempaa. Lietteelle on yleensä useita loppukäyttömahdollisuuksia: sitä voidaan käyttää peltojen lannoituksessa, se voidaan toimittaa kaatopaikalle tai polttaa omassa tai yhteistyökumppanin jätteenpolttolaitoksessa osana energiantuotantoa.

Lietteen pumppaamisessa tarvitaan laitteet, jotka pystyvät pitämään viskoosisen aineen liikkeessä ilman, että laitteet tukkeutuvat. Raakaliete on pumpattava esiselkeyttimistä lietteen käsittelyyn, ja lietepumppaamon pumput on valittava huolellisesti lietteen koostumuksen ja virtaaman mukaan.

Tässä käytetään usein keskipakopumppuja, kuten Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan pumppuja, jotka on varustettu Vortex-juoksupyörillä, ja ne onkin suunniteltu kestämään myös vaativissa ympäristöissä. Lietteen pumppaamisessa suositaan kuiva-asennettuja pumppuja, koska ne on helppo huoltaa ja tarkastaa riittävän usein.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saa ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE) sekä moottorin suojausratkaisuja (MP204), joilla voi seurata moottorin toimintaa ja varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.

Lietteen tiivistys/vedenpoisto

Lietteen tiivistyksen/vedenpoiston päätavoite on pienentää lietteen määrää ja näin vähentää tätä seuraavien käsittelyprosessien laajuutta ja niissä tarvittavaa laitekapasiteettia. Lisäksi vesipitoisuuden pienentäminen vähentää lietteen lämmitykseen mädättämössä kuluvaa energiaa. Käytetty laitteisto ja lietteen laatu vaikuttavat siihen, miten tehokkaasti vesi pystytään poistamaan.

Grundfosilta saa täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä valmisteluvaiheisiin ja orgaanisten saostusaineiden ja polyelektrolyyttien luotettavaan annosteluun. Grundfosilla on tähän tarvittava ammattitaito: pystymme räätälöimään annosteluaseman kemikaalityypin (tiiviste, käyttövalmis liuos tai kuiva kemikaali) mukaan.

Lietteen vedenpoisto voidaan tehdä suoraan lietteen sakeutus- tai varastointialtaasta. Yksinkertaisesti ilmaistuna lietteen tiivistys on sitä, että siitä poistetaan vesi. Yleensä liete tiivistetään painovoimaisesti lietteen sakeutusaltaassa tai mekaanisen vedenpoiston avulla yksinkertaisissa vedenpoistoyksiköissä. Prosessiin voidaan lisätä polyelektrolyyttejä suurten lietehiutaleiden muodostamiseksi.

Vedenpoistossa käytetään Grundfosin SE/SL- ja S-sarjan kestäviä pumppuja, jotka on suunniteltu erityisesti virtauksen hallintaan ja jotka voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena.

Lietteen tasakoosteisuus voidaan varmistaa varustamalla altaat matalakierroksisilla AMG-sekoittimilla. Grundfosin järeät sekoittimet on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista, ja niiden huoltaminen ja käyttäminen on ongelmatonta vaativissakin ympäristöissä.

Lietteen mädätys

Lietettä käsitellään usein monilla erilaisilla mädätystekniikoilla, joiden tavoitteena on vähentää orgaanisen aineen ja kiintoaineissa olevien taudinaiheuttajamikrobien määrää. Nykyisin mädättämöt ovat suhteellisen helppokäyttöisiä, ja vaikka lietteen mädätysprosessin lämpötilat ovat melko korkeita, prosessi vaatii 25–30 päivää. Prosessissa voidaan käyttää matalakierroksista AMG-sekoitinta.

Orgaanisen aineen biologisen hajoamisen vuoksi järjestelmässä syntyy biokaasua, jota voi hyödyntää lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa.

Suurissa jätevedenpuhdistamoissa lietteen käsittelyssä käytetään yleisimmin anaerobista mädätystä. Anaerobisessa mädätyksessä liete hajoaa pidemmälle hapettomissa oloissa, ja lietteen sisältämä orgaaninen aine vähenee jopa 40–60%.

Mädätyksen jälkeen tehdään lopullinen vedenpoisto. Liete, josta vesi on poistettu, on hävitettävä turvallisesti, esimerkiksi polttamalla se jätteenpolttolaitoksessa osana energiantuotantoa.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.

Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500